Published On: 13/01/2024Daily Views: 1Total Views: 560 Comments

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Quận Bình Tân Khoá 48 năm 2023

Chào mừng 20 năm Thành lập và Phát triển Quận Bình Tân (02/12/2003 – 02/12/2023) được tổ chức tại Trung tâm Văn hoá – Thể dục Thể thao Quận Bình Tân vào ngày 24/12/2023.

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Quận Bình Tân Khoá 48

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Quận Bình Tân Khoá 48

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Quận Bình Tân Khoá 48

Kỳ thi thăng cấp Vovinam Việt Võ Đạo Quận Bình Tân Khoá 48

 

HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH DIỄN RA CHƯƠNG TRÌNH