Published On: 18/09/2023Daily Views: 1Total Views: 1360 Comments

[TẬP HUẤN] Công tác điều hành và tổ chức kỳ thi thăng cấp Vovinam Tp. HCM năm 2023

(HVVF) – Ngày 16/09/2023 – Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo  Tp. Hồ Chí Minh tổ chức buổi [TẬP HUẤN] Công tác điều hành và tổ chức kỳ thi thăng cấp Vovinam Tp. HCM năm 2023.

[TẬP HUẤN] Công tác điều hành và tổ chức kỳ thi thăng cấp Vovinam Tp. HCM năm 2023

[TẬP HUẤN] Công tác điều hành và tổ chức kỳ thi thăng cấp Vovinam Tp. HCM năm 2023

[TẬP HUẤN] Công tác điều hành và tổ chức kỳ thi thăng cấp Vovinam Tp. HCM năm 2023